vett och etikett

Visa respekt

I varberg med omnejd finns det många fina områden att cykla i och gemensamt för dessa är att vi delar områdena med andra typer av aktiviteter. Det är inte ovanligt att det blir en konflikt mellan de som t ex är ute och springer, rastar hunden, njuter av naturen mm.

Var alltid trevlig och hälsa på alla och framför allt visa respekt mot alla som använder stigarna.

För att du skall veta dina rättigheter så har Göteborgs stigcyklister tagit fram en vett och etikett i skogen. Här nedan är ett utdrag ur den. Länk till orginalet

Stigcyklistens sju budord

  1. Cykla bara där du vet att man får cykla
  2. Respektera andra på stigen. Lämna företräde för vandrare och ryttare och var inte främmande för att du ibland kan behöva stanna helt.
  3. Lär dig allemannsrätten och hur den påverkar dig. Värna om de du vill njuta av, vår gemensamma natur
  4. Sladda inte. Att låsa hjulen i onödan bidrar mest med slitage och ger oss cyklister dåligt rykte.
  5. Undvik att cykla över känsliga marker och på de allra våtaste dagarna
  6. Ta med ditt – och även andras – skräp hem.
  7. Hälsa! Var den trevligaste personen i skogen.

För klubbens framtid är det avgörande hur vi cyklar på markägares ägor som innefattar BST´s bansträckning. Följ anvisade alternativa vägar. Alla har ett gemensamt ansvar.

Generellt om cykling i naturen

ALLEMANSRÄTTEN

Generellt vid cykling i naturen gäller allemansrätten, vilken tillåter cykling på vägar, leder, stigar samt fritt i terrängen. Allemansrätten gäller så länge man inte åstadkommer “nämnvärd skada eller olägenhet” för markägaren (där skada tolkas som ekonomisk skada). Det finns ingen lagtext eller några rättsfall som beskriver vad detta är när det kommer till cykling i skogen. Kommunen kan dock förbjuda cykling i t.ex. elljusspår, motionsspår och alltså även på ridstigar.

NATURRESERVAT OCH NATIONALPARKER

I nationalparker och naturreservat kan särskilda regler gälla för cykling vilket regleras i reservatföreskrifter för angivet område. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa leder. Se information under varje område (samma information finns oftast på skyltar i området).

ENSKILD VÄG

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling.

MOTIONSSPÅR OCH VANDRINGSLEDER

Det finns inget allmänt förbud att cykla på motionsspår och vandringsleder. Men de är anlagda för dem som går eller springer. Därför måste du ta det lugnt och räkna med att de som springer eller går har företräde.

STIGFIXANDE

Allemansrätten innebär att man tillfälligt, försiktigt och hänsynsfullt får uppehålla sig på någon annans mark utan att fråga markägaren om lov. Man får inte bryta, hugga, eller skära kvistar av levande träd och buskar (förbjudet enligt Brottsbalken 12 kap 2§), och man får inte såga av träd på egen hand utan lov av markägaren/fastighetsägaren. Om ett vindfälle blir liggande länge efter t.ex. en storm kan man alltså kontakta markägaren och fråga om man får såga av stocken och öppna stigen. Det är generellt inte tillåtet att bygga t.ex. hopp eller hinder. Inom naturreservat gäller samma regler om inget annat anges.